Wszyscy zainteresowani mają możliwość złożenia uwag lub wniosków do projektu Programu przeciwdziałania niedoborowi wody:

− za pośrednictwem formularza on-line umieszczonego na stronie www.wide-vision.pl/retencja
− poprzez przesłanie informacji na adres e-mail retencja.konsultacje@wide-vision.pl lub retencja@mi.gov.pl
− pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej,
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (formularz w formie pliku PDF lub WORD do pobrania poniżej); w przypadku uwag i wniosków zgłaszanych tą drogą, termin będzie uznany za dochowany, jeżeli uwagi i wnioski dotrą do organu (Ministerstwo Infrastruktury) do dnia
26 lipca 2021r.;
− ustnie do protokołu w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12
w Warszawie (wejście A, klatka D, III piętro, pokój nr 308).

Termin składania wniosków upłynął 26 lipca 2021 r.