Polska należy do grupy państw zagrożonych deficytem wody. Ze względu na położenie geograficzne i wynikające z niego niekorzystne warunki hydrologiczne ma niewielkie zasoby wodne. W ostatnich latach, w konsekwencji postępującej antropopresji (ogół działań człowieka, zarówno planowych i przypadkowych, mających wpływ na środowisko przyrodnicze) oraz zmian klimatu, problem deficytu wody i związane z nim zjawisko suszy nasiliły się.

Obecnie Polska magazynuje wodę w zbiornikach retencyjnych na poziomie ok. 4 mld m3, co stanowi tylko ok. 7,5% objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Tymczasem warunki fizyczne i geograficzne Polski stwarzają możliwości retencjonowania na poziomie ok. 15%.

Aby znacząco ograniczyć ryzyko powodziowe oraz złagodzić skutki suszy został opracowany  „Program przeciwdziałania niedoborowi wody” (PPNW).

PPNW uwzględnia wszystkie rodzaje retencji wód powierzchniowych wyróżnione ze względu na skalę – mikro, małą i dużą retencję oraz rodzaj retencji – naturalną i sztuczną.

W programie zawarto również działania informacyjno-edukacyjne, zwiększające świadomość społeczną na temat zarządzania gospodarką wodną i retencją.

Projekt „Opracowanie Programu przeciwdziałania niedoborowi wody”, w ramach którego powstał PPNW, został sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, natomiast projekt „Działania informacyjno-promocyjne dotyczące PPNW” i stanowiąca ich element kampania „Retencja. Zatrzymaj wodę!” są sfinansowane ze środków NFOŚiGW.

Zapraszamy na konferencję dotyczącą Projektu Programu przeciwdziałania doborowi wody (PPNW). Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na  stronie Ministerstwa Infrastruktury www.gov.pl/retencja

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez formularz online